MTÜ Joogafestival piletipoe kasutustingimused

1. ÜLDSÄTTED
1.1 Veebilehel www.joogafestival.ee on MTÜ Joogafestival (registrikood 80335080, KMKR: EE101560342, aadress Tiiva 21, 13426 Tallinn, Eesti) (edaspidi MTÜ) poolt loodud reaalajas töötav internetipõhine joogafestivali piletite (edaspidi pilet) müügi piletipood (edaspidi nimetatud piletipood).

1.2 Piletipoe kasutamisega ja piletite ostmisega kinnitab klient oma nõustumist piletipoe kasutustingimustega ja muu kliendi jaoks kättesaadavaks tehtud informatsiooniga.
1.3 Kasutaja kinnitab piletipoe kasutamisega, et kõik tema esitatud andmed ja antud kinnitused on õiged; ta on täielikult teovõimeline füüsiline isik (vähemalt 18-aastane) või tal on kõik õigused ja volitused kasutaja nimel teenuste tellimiseks. Eelnimetatud kinnituste õigsust eeldatakse ja MTÜ ei ole kohustatud neid kontrollima.

1.4 Andmete sisestamisega piletipoodi annab isik nõusoleku enda andmete edastamiseks kolmandatele isikutele, kui see on seotud kliendi lepingu sõlmimise täitmisega.
1.5 MTÜl on õigus jätta kliendi korraldus täitmata, kui klient ei ole täitnud piletipoe tingimusi, MTÜ poolt teatavaks tehtud juhiseid või korraldusi sh näiteks kui klient ei ole võimeline ammendavalt tõendama ostu sooritamist.

2. PILETIPOE KASUTAMINE
2.1 Klient on kohustatud sooritama ostud ja muud toimingud vastavalt käesolevatele kasutustingimustele ning piletipoes kuvatud kasutusjuhistele. Klient kohustub iga toimingu tegemisel ja andmete sisestamisel hoolikalt kontrollima tema poolt antavaid andmeid ning vastutama edastatud esitatud andmete õigsuse eest, kandes seejuures temapoolse eksimisega kaasneva võimaliku kahju riisikot. Enne ostu sooritamist kuvatakse piletipoes kõik kliendi poolt sisestatud andmed sisestusvigade tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks.

2.2 MTÜl on õigus jätta kliendi korraldus täitmata, kui klient ei ole täitnud kasutustingimusi või piletipoe juhiseid või ei ole tasunud ostu eest.
2.3 Müügileping MTÜ ja kliendi vahel loetakse sõlmituks pileti hinna laekumisega MTÜ arvelduskontole.

2.4 Piletid ja muu ostuga seotud info edastatakse kliendi poolt sisestatud e-posti aadressile, kui klient on selleks soovi avaldanud e-posti aadressi avaldamisega ostu eelselt. Juhul, kui piletid ei ole laekunud kliendi e-posti aadressile ühe tunni jooksul pärast tasumist, peab klient sellest koheselt MTÜd informeerima. Samuti on klient kohustatud teatama MTÜle, kui ilmnevad muud piletipoe kasutamist takistavad vead, vastuolud või häired.

2.5 Klient on piletipoe kasutamisel kohustatud:


2.5.1 tagama kogu tema poolt piletipoodi kasutades esitatud informatsiooni õigsuse;
2.5.2 mitte edastama piletipoe kaudu ebaseaduslikku või muul viisil keelatud informatsiooni;

2.5.3 mitte kasutama piletipoodi spekulatiivsete või ebaõigete toimingute või pettuste läbiviimiseks;
2.5.4 mitte saatma piletipoe kaudu faile, mis sisaldavad viirusi ja muid arvutiprogramme, või faile, mis segavad, kahjustavad või muul viisil häirivad piletipoe kasutamist ja mis võivad piletipoe kasutamise tulemusena salvestuda teiste klientide arvutitesse ja/või segada, kahjustada või muul viisil häirida arvutite funktsioneerimist;

2.5.5 mitte muutma, kopeerima, edastama, müüma, reprodutseerima või muul keelatud viisil kasutama piletipoodi või selle sisu ja pileteid.

3. MAKSETINGIMUSED JA TASUD
3.1 Kliendi poolt piletipoe vahendusel pileti ostmisel on nõutav kogu pileti hinna tasumine. Tasu maksmisega kinnitab klient, et ta on tutvunud kõikide MTÜ poolt piletipoe kaudu kättesaadavaks tehtud tingimuste ja reeglitega ning aktsepteerib neid. 3.2 Piletite hinnad on piletipoes esitatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
3.3 Piletite eest saab tasuda Maksekeskus AS vahendusel Eesti panga linkidega.

4. TARBIJA TAGANEMISÕIGUS

4.1. Ostetud pileteid tagasi ei osteta ja ümber ei vahetata.
4.2 Tarbijast kliendil tuleb arvestada, et tal puudub piletite ostmisel õigus tasuta tühistada ja/või tagastada pilet vastavalt võlaõigusseaduse § 53 lg 4 p 72 kohaselt.

5.2 Kliendi ja piletipoe vahel käesolevast Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppele mittejõudmisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Harju maakohtus Eesti Vabariigi seadusandlusega kehtestatud korras. Tarbijast kasutaja võib vaidluse korral pöörduda ka tarbijavaidluste komisjoni www.komisjon.ee 5.3 Piletipoe kontaktandmed on MTÜ Joogafestival, Tiiva 21, 13426 Tallinn, info@joogafestival.ee, tel +372 58227777.

5. LÕPPSÄTTED
5.1 MTÜl on õigus kasutustingimusi ühepoolselt ja etteteatamata muuta. Kasutustingimuste muudatused ja täiendused jõustuvad nende piletipoes avaldamise päevast, kui muudatustes ja täiendustes ei ole ette nähtud teisiti.

Kasutustingimused kehtivad alates 13.12.2017

Müügileping Korraldaja ja Kasutaja vahel loetakse sõlmituks Pileti hinna laekumisega Piletilevi arvelduskontole. Krediitkaardiga tasumise korral toimub laekumine tavaliselt pärast 3 (kolme) tööpäeva möödumist makse tegemisest.

3.5. Kui Müügileping Korraldaja ja Kasutaja vahel on sõlmitud, edastab Piletilevi Kasutajale ostetud Pileti
vastavalt Kasutaja poolt valitud kättetoimetamise viisile: elektroonilise Pileti eposti teel, originaalblanketil oleva Pileti postkontori vahendusel või kullerteenust kasutades.

3.6. Postkontori vahendusel ja kullerteenust kasutades saab Pileti kättetoimetamine toimuda vaid juhul, kui
Pilet on Veebisaidilt ostetud pangalingi kaudu vähemalt 3 (kolm) tööpäeva enne Ürituse toimumise

alguskuupäeva ja krediitkaardiga tasumise korral vähemalt 6 (kuus) tööpäeva enne Ürituse toimumise alguskuupäeva. Kullerteenust osutatakse reeglina tööpäeviti ajavahemikus 09:00 – 18:00. Juhul, kui kulleril ei õnnestu Piletit Kasutaja poolt märgitud aadressil üle anda, loetakse kullerteenus osutatuks (saatekulu tagastamisele ei kuulu) ning Kasutaja saab Pileti kätte oma elu- või asukohajärgsest postkontorist.

----------------------------------

MTÜ Joogafestival piletipoe privaatsustingimused

Käesolevad privaatsustingimused käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. MTÜ Joogafestival (edaspidi MTÜ) tegevus on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

1. ISIKUANDMETE KOGUMINE JA KASUTAMINE
1.1 Isikuandmed on andmed, mida MTÜ kogub üksikisiku tuvastamiseks või temaga ühenduse võtmiseks.

1.2 Isikuandmete kogumine võib toimuda kliendi nõusolekul järgnevatel viisidel:

1.2.1 kontaktandmete (sh teie nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel meie piletipoes;
1.2.2 piletipoe kasutamisel kasutaja veebilehitsejas küpsiste (cookies) kaudu külastuste statistika kogumiseks ja reklaamide kasutamiseks kolmandate osapoolte platvormidel;

1.2.3 ostu sooritamisel ostja tuvastamiseks klienditeeninduslikel eesmärkidel.

1.3 Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente uudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis, saab ennast sellest igal ajal eemaldada. Kogutud isikuandmeid kasutame muuhulgas kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.

1.4 Kliendi paremaks teenindamiseks võib MTÜ avaldada teavet kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kellega sõlmitud lepinguga on MTÜ kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks maksete vahendusteenuste pakkujad jm partnerettevõtted.

2. ISIKUANDMETE KAITSE
2.1 MTÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

3. TURVALISUS
3.1 Kõiki MTÜ piletipoe kasutamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
3.2 Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

4. PRIVAATSUSTINGIMUSTE MUUDATUSED
4.1 MTÜ jätab endale õiguse vajadusel privaatsustingimusi muuta. MTÜ piletipoes ostma asudes, eeldame, et olete nende põhimõtetega tutvunud ning nõustute nendega.
4.2 Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@joogafestival.ee. Privaatsustingimused kehtivad alates 13.12.2017